Facilitation

การฟาด้วยหัวใจในแบบของตนเอง

การจัดกระบวนการเรียนรู้ หรือสร้างพื้นที่เรียนรู้ (Facilitate Learning) เป็นกระบวนการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ สร้างเสริมสมรรถนะของกลุ่มหรือทีมงาน เพื่อสร้างพื้นที่พูดคุยอย่างมีส่วนร่วม คนที่ทำงานออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ปัจจุบัน อาจเรียกว่า ผู้นำการเรียนรู้ (Learning Leader) หรือ อาจเรียกว่า วิทยากรกระบวนการ หรือ ฟา (Facilitator หรือ Fa)

 

ฟา เข้าใจชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทำหน้าที่ออกแบบการเรียนรู้ เลือกเทคนิค วิธีการรูปแบบต่าง ๆ เช่น กรณีศึกษา สถานการณ์จำลอง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละระดับ โดยเลือกสรรให้สอดคล้อง ตอบโจทย์ของกลุ่ม ทีม และองค์กร นำกระบวนการ คอยตรวจสอบสนามพลัง สร้างบรรยากาศ สร้างความเป็นมิตร เพื่อให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

 

ฟา ไม่ใช่แค่ผู้ประสานงาน แต่เป็นทั้งวิทยากรกระบวนการ ผู้ประสานงาน ผู้คอยสังเกต กระตุ้น และจูงใจผู้เรียน ให้ลงมือปฏิบัติ ฝึกให้คิด สังเกตความรู้สึก เกิดการตัดสินใจ และลงมือทำสิ่งที่มีความหมายสำหรับตัวเอง

โดยมีความเชื่อพื้นฐานที่ว่า พฤติกรรมของบุคคล มิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญ แต่เกิดขึ้นเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่บุคคลนั้นเชื่อ หรือเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ตนเองมากที่สุด

 

หลักการสำคัญที่โค้ชและฟา ผู้นำกระบวนการกลุ่ม พึงยึดถือและดำรงตนตลอดเวลา คือ

  1. ทุกมุมมองถูกต้อง ตามทัศนะ มุมมอง ความคิด วิธีการมองโลกของบุคคลนั้น
  2. สิ่งใดที่เราโฟกัส สิ่งนั้นจะขยายใหญ่
  3. การเดินทางมีความสำคัญเท่า ๆ กับผลลัพธ์
  4. ดำรงตนเพื่อคนที่อยู่ข้างหน้าเต็มร้อย
  5. ยิ่งพื้นที่ปลอดภัย คนยิ่งกล้าลงลึก ทำงานภายในกับตัวเอง

ค้นหาวิธีการเข้าใจง่ายสำหรับสมาชิกกลุ่มแต่